Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 0 Days 6 Hours 20 Minutes 9 Seconds
Memòria lliure del sistema 2.61GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b96)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 04:50:42 15/10/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
15/10/2019 11:01
Weather-Display realtime Actual 0:00:10 15/10/2019 11:01
Weather-Display FTP Actual 0:04:44 15/10/2019 10:56
Weather-Display weather data NO actualitzat 0:06:16 > 0:05:15
15/10/2019 10:55
Weather-Display NOAA report Actual 10:49:18 15/10/2019 00:11
Weather-Display Month report Actual 10:49:21 15/10/2019 00:11
WXSIM forecast Actual 3:01:16 15/10/2019 08:00