Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 1 Days 6 Hours 54 Minutes 18 Seconds
Memòria lliure del sistema 1.71GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b96)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 04:51:00 12/12/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
13/12/2019 11:34
Weather-Display realtime Actual 0:00:11 13/12/2019 11:34
Weather-Display FTP Actual 0:02:48 13/12/2019 11:31
Weather-Display weather data Actual 0:04:17 13/12/2019 11:30
Weather-Display NOAA report Actual 11:22:49 13/12/2019 00:11
Weather-Display Month report Actual 11:22:52 13/12/2019 00:11
WXSIM forecast Actual 3:34:17 13/12/2019 08:00