Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 0 Days 13 Hours 10 Minutes 11 Seconds
Memòria lliure del sistema 2.23GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b96)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 04:54:16 01/10/2020.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
01/10/2020 17:50
Weather-Display realtime Actual 0:00:08 01/10/2020 17:50
Weather-Display FTP Actual 0:03:35 01/10/2020 17:46
Weather-Display weather data NO actualitzat 0:05:34 > 0:05:15
01/10/2020 17:45
Weather-Display NOAA report Actual 17:38:45 01/10/2020 00:11
WXSIM forecast Actual 3:50:34 01/10/2020 14:00