Estat de l'estació meteorològicaSistema en marxa desde fa 1 Days 10 Hours 40 Minutes 6 Seconds
Memòria lliure del sistema 1.71GB
Aquesta web fa servir Weather-Display (10.37S-(b96)) per a informar de les condicions meteorològiques.
Es va ficar en marxa per últim cop fa 04:50:56 17/08/2019.

Component Estat Antiguitat
h:m:s
Hora actualització
18/08/2019 15:20
Weather-Display realtime Actual 0:00:10 18/08/2019 15:20
Weather-Display FTP Actual 0:04:06 18/08/2019 15:16
Weather-Display weather data NO actualitzat 0:05:49 > 0:05:15
18/08/2019 15:15
Weather-Display NOAA report Actual 15:09:09 18/08/2019 00:11
Weather-Display Month report Actual 15:09:11 18/08/2019 00:11
WXSIM forecast Actual 1:20:49 18/08/2019 14:00